Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 25 2020

Astalka
“To prawdziwe szczęście, mieć kogoś, kogo interesuje jak minął Ci dzień.”
— K. Śnioch
Astalka

Gdy Cię poznałam nie było żadnych znaków. Słońce nie zmieniło lokalizacji, ziemia nie zatrzęsła się. Nie było nawet fajerwerków, grzmotów czy uginających się nóg. Wiedziałam,wiedziałam jednak, że to Ty.

— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viasyrena syrena
Astalka
Astalka
Reposted fromjedyny jedyny
Astalka
1140 7c76 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viasyrena syrena
Astalka
9510 b96a 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viasyrena syrena
Astalka
9972 7040 500
Reposted fromcogitavi cogitavi viasyrena syrena
Astalka
To, czego szukasz, także Ciebie szuka. 
— Clarissa Pinkola Estés "Biegnąca z wilkami"
Reposted fromlovvie lovvie viasyrena syrena
Astalka
5256 5a6d
Reposted frommerkaba merkaba viasyrena syrena
Astalka
Przecież my nawet nie mieliśmy siebie w planach .

— malutka '
Reposted fromhihootka hihootka viasyrena syrena
3349 ef22 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viasyrena syrena
Astalka
Astalka
Nigdy nie zapominaj o sobie. Codziennie pytaj siebie, czy jesteś szczęśliwy.
— Łukasz Orbitowski
Astalka
Astalka
7431 08b0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viascorpix scorpix
Astalka
Jak ćwiczyć pamięć, by umieć zapominać?
— Stanisław Jerzy Lec
Astalka
Reposted fromshakeme shakeme viakarmacoma karmacoma

January 22 2020

Astalka
Astalka
8259 2163
Reposted fromunco unco vialikearollingstone likearollingstone
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl