Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2020

Astalka
6959 1bd0 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
Astalka
6960 6b36 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
Astalka
4594 c8ef 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
Astalka
4847 acdf 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoftboi softboi
Astalka
0720 60cc 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoftboi softboi

February 22 2020

Astalka
7111 59f1 500
Reposted fromdippi dippi

February 14 2020

Astalka
5914 87f4
Reposted fromsoftboi softboi
Astalka
5916 44e9 500
Reposted fromsoftboi softboi

February 12 2020

Astalka
4259 c6eb 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoftboi softboi
Astalka
1742 6385 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa

February 09 2020

Astalka
8103 322c
Reposted frompiehus piehus viakarmacoma karmacoma
Astalka
8462 ac64 500
Reposted frommiischa miischa
Astalka
Reposted fromFlau Flau
Astalka
Reposted fromshakeme shakeme
Astalka
Astalka
5485 17af 500
Reposted from0 0
Astalka

January 30 2020

Reposted fromweheartit weheartit viaparrtyzant parrtyzant
Astalka
Odejdź od ludzi, którzy depczą poczucie twojej wartości. Odejdź od człowieka, który kradnie twój spokój, a w zamian oferuje ci tylko zmartwienia i niepotrzebny stres. Od kogoś, kto nie dostrzega swoich błędów, a wytyka palcami twoje. Nie męcz się, odejdź od tego, co ci nie służy.
— Tomasz Antosiewicz.
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0 viaparrtyzant parrtyzant
Astalka
8068 553b 500
Reposted fromparrtyzant parrtyzant
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl